Μεγάλο GIVEAWAY προϊόντων της Geekvape

Μεγάλο GIVEAWAY προϊόντων της Geekvape

ΜΕΓΑΛΟ GEEKVAPE GIVEAWAY ΣΤΟ FACEBOOK ΜΕ 15 ΝΙΚΗΤΕΣ!

Για να λάβεις μέρος απλά πάτησε εδώ και στη συνέχεια ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

 1. Γίνε ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ της GeekVape στο Facebook.
 2. Άφησε το ΣΧΟΛΙΟ σου στο post του διαγωνισμού στο Facebook και ΚΑΝΕ TAG 3 ΦΙΛΟΥΣ σου ατμιστές.
 3. Κάνε LIKE σε αυτό το post.

Ο διαγωνισμός λήγει στις 31/1/2018 

--> ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ <--

ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Vapour Smok-e, με έδρα στο Βόλο στη διεύθυνση Κ. Καρταλη 110. (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Μεγάλο GIVEAWAY προϊόντων της GeekVape» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 3 κατωτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική. Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε ενηλίκους.

3. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) ο Διοργανωτής, (β) οι υπάλληλοι του Διοργανωτή ή των συγγενών εταιρειών του Διοργανωτή, (γ) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα και οι σύζυγοι αυτών, (δ) ανήλικοι (δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους).

4. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 12/01/2018 και ώρα 14:00μμ (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 31/01/2018 και ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια ή και οποιονδήποτε όρο ή και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή/ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.

5. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
       α) Να κάνουν Like στην Σελίδα της GeekVape στο Facebook
       β) Να αφήσουν κάποιο σχόλιο στο Post του διαγωνισμού, στην σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook
       γ) Να κάνουν tag 3 φίλους τους (στο σχόλιό τους στο Post του διαγωνισμού)
       δ) Να κάνουμε Like στο Post του διαγωνισμού

6. Μέσα σε 3 ημέρες από την λήξη του διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα διεξάγει κλήρωση μέσω της ιστοσελίδας http://fbflash.rafflecopter.com/ από την οποία θα αναδειχθούν 15 Νικητές (αφού επιβεβαιωθεί ότι έχουν ακολουθηθεί όλα τα βήματα).

Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τα εξής:

 • 1ος, 2ος & 3ος νικητής 
  Από 1 Aegis Mod full black & 1 N80 Fused Clapton coil 2 in 1

 • 4ος, 5ος & 6ος νικητής
  Από 1 Tab Pro/Master Kit V3 & 1 N80 Fused Clapton coil 2 in 1

 • 7ος, 8ος & 9ος νικητής
  Από 1 Blitzen RTA SS & 1 N80 Fused Clapton coil 2 in 1

 • 10ος, 11ος & 12ος νικητής
  Από 1 Zeus RTA SS & 1 N80 Fused Clapton coil 2 in 1

 • 13ος, 14ος & 15ος νικητής
  Από 1 Siren V2 GTA SS & 1 N80 Fused Clapton coil 2 in 1

7. Οι νικητές θα ανακηρυχτούν με σχετική ανακοίνωση των ονομάτων τους στην επίσης σελίδα Facebook του Διοργανωτή. Η ανάρτηση των ονομάτων των νικητών στην σελίδα Facebook αποτελεί πλήρη απόδειξη ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων και των νικητών.

8. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί κατά τα ανωτέρω, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμά του να διαθέσει ή να μη διαθέσει κατά την κρίση του δώρο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του δώρου και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής του ή τη διάθεσή του με οποιοδήποτε τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

9. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο 24210 30138

10. Με την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω.

Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δηλώνει ότι ο ίδιος ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέξουν από τους ίδιους με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων (όπως για παράδειγμα σχετική ανακοίνωση των ονομάτων τους στη σελίδα Facebook του Διοργανωτή).

Kάθε συμμετέχων και Νικητής, με την συμμετοχή του στο διαγωνισμό, αυτόματα συναινεί στη χρήση του ονόματός του ή/και φωτογραφιών του για λόγους διαφημιστικής προβολής από το Διοργανωτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως επί των προαναφερομένων.

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, και η αποστολή δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Ο Διοργανωτής και ο Εκτελών την Επεξεργασία, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη διαδικτύου, υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

12. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.

Posted on 11-01-2018 Giveaways 1472

No products

To be determined Μεταφορικά
0,00 € Total

Ταμείο