Blog Post

Read usefull post about our goods

Νέος μεγάλος Πασχαλινός Διαγωνισμός από την Vapour Smok-e με 4 νικητές!

4191
Ο πασχαλινός μας διαγωνισμός ολοκληρώθηκε! Σας ευχαριστούμε όλους πολύ για την συμμετοχή!
Συνολικά τα άτομα που πήραν μέρος ήταν 650!
Τους νικητές ανέδειξε το random.org και είναι οι παρακάτω:
1ο δώρο: SET 150W CUBOID MOD : Μελιγωνίτης Στέλιος
2ο δώρο: IPV D2 Version 3 : Ελευθερια Βαμβακακη
3ο δώρο: KBOX 120 Kanger : Ζουρνατζής Σπύρος
4ο δώρο: Φορτιστής VC2 Plus με USB καλώδιο XTAR : Βασιλική Παγκαλίδου
Οι νικητές θα ενημερωθούν με email!
Συγχαρητήρια!

-----------

Λάβε μέρος στον νέο μεγάλο διαγωνισμό μας με 4 μεγάλα δώρα που θα μοιραστούν 4 από εσάς.

Συμπλήρωσε το όνομα και το email σου στην παρακάτω φόρμα μέχρι και 29 Απριλίου δηλώνοντας έτσι συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας και στην σελίδα μας στο Facebook.


1ο δώρο: SET 150W CUBOID MOD

2ο δώρο: IPV D2 Version 3

3ο δώρο: KBOX 120 Kanger

4ο δώρο: Φορτιστής VC2 Plus με USB καλώδιο XTAR

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Η Vapour Smok-e, με έδρα στο Βόλο στη διεύθυνση Κ. Καρταλη 110. (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Πασχαλινός διαγωνισμός 2016» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 3 κατωτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική. Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε ενηλίκους.

3. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) ο Διοργανωτής, (β) οι υπάλληλοι του Διοργανωτή ή των συγγενών εταιρειών του Διοργανωτή και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα και οι σύζυγοι αυτών.

4. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15/04/2016 και ώρα 12:00πμ (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 29-04-2016 και ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια ή και οποιονδήποτε όρο ή και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή/ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.

5. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν το όνομα και το email τους στην παραπάνω φόρμα.

6. Την 04-05-2016, 12:00, ο Διοργανωτής θα διεξάγει κλήρωση μέσω της ιστοσελίδας https://www.random.org/ από την οποία θα αναδειχθούν 4 Νικητές.

Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τα εξής:
1ο δώρο: SET 150W CUBOID MOD
2ο δώρο: IPV D2 Version 3
3ο δώρο: KBOX 120 Kanger
4ο δώρο: Φορτιστής VC2 Plus με USB καλώδιο XTAR 

7.Οι νικητές θα ανακηρυχτούν με σχετική ανακοίνωση των ονομάτων τους στην επίσης σελίδα Facebook του Διοργανωτή. Η ανάρτηση των ονομάτων των νικητών στην σελίδα Facebook αποτελεί πλήρη απόδειξη ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων και των νικητών.

8.Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί κατά τα ανωτέρω, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμά του να διαθέσει ή να μη διαθέσει κατά την κρίση του δώρο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του δώρου και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής του ή τη διάθεσή του με οποιοδήποτε τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

9. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο 24210 30138

10. Με την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω.

Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δηλώνει ότι ο ίδιος ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέξουν από τους ίδιους με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων (όπως για παράδειγμα σχετική ανακοίνωση των ονομάτων τους στη σελίδα Facebook του Διοργανωτή).

Kάθε συμμετέχων και Νικητής, με την συμμετοχή του στο διαγωνισμό, αυτόματα συναινεί στη χρήση του ονόματός του ή/και φωτογραφιών του για λόγους διαφημιστικής προβολής από το Διοργανωτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως επί των προαναφερομένων.

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, και η αποστολή δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Ο Διοργανωτής και ο Εκτελών την Επεξεργασία, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη διαδικτύου, υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

12. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.

Comments (0)

No comments at this moment
Only registered and logged customers can add comments

Κατηγορίες

Κατασκευαστές    FlavourTec
    αναλύσεις υγρών αναπλήρωσης